Haber & Duyurular
Anasayfa / Haber & Duyurular
Defter Tutma Mükellefiyeti ve Tasdik Zamanları

Değerli Üyemiz,

Bilindiği üzere 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 64 üncü maddesinde ticari defterlerin açılış ve kapanış tasdiklerine ilişkin hükümlere yer verilmiş ve madde hükmü doğrultusunda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığınca çıkarılan gerçek ve tüzel kişi tacirler tarafından fiziki veya elektronik ortamda ticari defterlerin tutulması, kayıt zamanı, onay yenileme ile açılış ve kapanış onaylarının şekli ve esaslarının belirlendiği Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ 19.12.2012 tarih 28502 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.

Vergi Usul Kanunu’nun 220 nci maddesinde tasdike tabi defterler belirlenmiş, 221 ve 222 nci maddelerinde ise tasdik zamanlarına yer verilmiştir.

Ticari Defterlere İlişkin Tebliğin 13 üncü maddesinin 1 nci fıkrasında ”Açılış onaylarının noter tarafından yapıldığı hallerde ticaret sicili tasdiknamesinin noterce aranması zorunludur. Ticaret sicili tasdiknamesinin aslı ibraz edilmek kaydıyla bir örneği noterce saklanır.” hükmü yer almaktadır.

Ticaret Siciline kayıtlı mükelleflerce, 2018 yılında kullanılacak defterlerin açılış onayını yapacak noterlere; ticaret sicili tasdiknamesi (aslı ile fotokopisi birlikte) ibraz edilmesi gerekmektedir.

Geçmiş yıllarda alınan ticaret sicili tasdiknameleri, üzerinde yer alan bilgilerde (unvan, adres, sermaye ve iştigal konusu) değişiklik bulunmadığı sürece geçerlidir.

Şanlıurfa ili dışında yer alan vergi dairelerine kayıtlı mükelleflere ilişkin defter tasdiklerinin kayıtlı bulunduğu yerdeki noterlerce yapılması yasa gereğidir.

Elektronik defter olarak tutulan Yevmiye ve Defteri Kebir için açılış, kapanış, onay yenileme gibi işlemler ve noter tasdiki uygulaması bulunmamakta, elektronik defter tutma sürecinde; hesap döneminin ilk ayının beratının alınması açılış onayı, son ayının beratının alınması ise kapanış onayının yerine geçmektedir.

Elektronik defter tutan gerçek ve tüzel kişi mükellefler; 2018 yılında tutmak zorunda oldukları defterlerden Yevmiye ve Defteri Kebir dışındaki defterlerini kağıt ortamında tasdik ettirmek ve tutmak zorundadır.

Gelir İdaresi Başkanlığı web sitesinde bulunan Defter-Beyan Sistemine ilişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Taslağında; serbest meslek erbabı ile işletme hesabı esasına göre defter tutan ve basit usule tabi olan mükelleflere ilişkin kayıtlarının elektronik ortamda tutulması konusunda düzenlemeler yer almaktadır.

Tebliğ taslağında sistemi kullanma yükümlülüğünün serbest meslek erbabı ile basit usule tabi mükelleflerde 01.01.2018, diğer mükelleflerde ise 01.01.2019 (serbest meslek kazanç defteri yanında işletme hesabı esasına göre defter tutanlar açısından 01.01.2018) tarihinden itibaren başlayacağı açıklanmaktadır.

Söz konusu 486 sıra No.lu VUK Genel Tebliği yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderilmiş olup serbest meslek erbabı mükellefler 2018 faaliyet dönemi için Serbest Meslek Kazanç Defteri tasdik ettirmeyecekler, kayıtlarını Defter-Beyan Sistemine girmek suretiyle elektronik ortamda tutacaklardır.

Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu hükümleri doğrultusunda gerçek ve tüzel kişi mükelleflerce tutulacak defterler ve tasdik zamanlarına ilişkin açıklamalar aşağıdadır.

Bilgilerinize sunar çalışmalarınızda kolaylıklar dilerim.

Saygılarımla,


İbrahim Halil AKMAN
BaşkanDefter Tutma ve Mükellefiyeti Tasdik Zamanları
ŞANLIURFA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI
Atatürk Bulvarı Ahmet Bahçivan İş Merkezi Kat:8 Merkez/Şanlıurfa
Telefon: 0 414 215 08 28 | E-Posta: info@sanliurfasmmmo.org.tr