Haber & Duyurular
Anasayfa / Haber & Duyurular
BASİT USULDE BEYAN DÖNEMİ

 

 

 

 

 

 

BASİT USULDE BEYAN DÖNEMİ BAŞLADI

Basit usulde vergilendirilen mükelleflere ait beyan dönemi başladı. Geliri sadece basit usulde tespit edilen ticari kazançlardan ibaret olan mükelleflerin  2013  yılı kazançlarına ilişkin yıllık beyannamelerini verme süresi 01 ŞUBAT 2014’de başlayıp, 25 ŞUBAT 2014 günü akşamı sona erecektir.

  • Basit usulde tespit edilen ticari kazanç yanında beyana tabi başka bir geliri bulunanlar, yıllık beyannamelerini MART ayının yirmibeşinci günü akşamına kadar verecektir.
  •     Mükellefler beyannamelerini, elektronik beyanname gönderme aracılık

yetkisi almış olan, basit usul mükelleflerinin bağlı olduğu meslek odaları

veya 3568 sayılı Kanun uyarınca yetki almış olup bağımsız çalışan

Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali

Müşavirler aracılığı ile elektronik ortamda gönderebilirler.

  • Ticari kazancı basit usulde vergilendirilen mükellefler, yıllık beyanname ile bildirilecek gelirlerine ilişkin olarak Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesinde belirtilen hususları (şahıs sigorta primleri ve bireysel emeklilik katkı payları, eğitim ve sağlık harcamaları, bağış ve yardımlar, sakatlık indirimi vb.) indirim konusu yapabileceklerdir. Söz konusu indirimlerin yapılabilmesi için, yıllık beyanname ile bildirilecek bir gelirin bulunması ve yapılacak indirimlerin ilgili mevzuatta belirtilen şartları taşıması gerekmektedir.
  •  Basit usulde vergilendirilen işletmede kullanılan sabit kıymetler gider yazılmayacak ve üzerlerinden amortisman hesaplanmayacaktır.

Ayrıca Kazancı basit usulde tespit edilen mükelleflerin defter tutma yükümlülükleri bulunmamaktadır. Ancak; bildirme, vesikalar, muhafaza, ibraz, diğer ödevler, ceza hükümleri ile bu Kanun ve diğer kanunlarda yer alan ikinci sınıf tüccarlar hakkındaki hükümlere tabidirler.

  • Gelir Vergisi Kanununun 46. maddesinin 3. fıkrasında "Basit usulde vergilendirilen mükellefler, faaliyetlerine ilişkin mal alış ve giderleri ile hasılatlarını gösteren belgeleri ayrı ayrı dosyalarda saklamak zorundadırlar. Bu belgelerin kayıtları, mükelleflerin bağlı bulundukları meslek odalarının oluşturdukları bürolarda tutulur. Bu bürolarda 13.6.1989 tarihli ve 3568 sayılı Kanuna göre yetki almış yeterli sayıda meslek mensubu çalıştırılması zorunludur." ifadesine yer verilmiştir. Bu kanun hükmünden de anlaşılacağı üzere, basit usulde vergiye tabi olan esnaf ve sanatkarların muhasebe işlemleri, serbest muhasebeci veya serbest muhasebeci mali müşavirler tarafından yürütülecek olup,  bu işlemlerin oda personeli veya çalışanlarınca gerçekleştirilmesi suçtur.

 

NİHAT TAŞ

ŞANLIURFA SMMMO BAŞKANI

 

6 Şubat 2014, Perşembe
ŞANLIURFA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI
Atatürk Bulvarı Ahmet Bahçivan İş Merkezi Kat:8 Merkez/Şanlıurfa
Telefon: 0 414 215 08 28 | E-Posta: info@sanliurfasmmmo.org.tr