Haber & Duyurular
Anasayfa / Haber & Duyurular
E-TEBLİGAT ADRESİ ALDINIZ MI

DUYURU 04 11 2015
 

E-Tebligat Adresi Aldınız Mı?
 
27.08.2015 tarih ve 29458 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 456 sayılı VUK Genel Tebliği bütün mükelleflerin elektronik tebligat adresi almalarını emretmiş ve elektronik tebligat uygulamasına 01.01.2016 tarihinde başlanacağını belirtmiştir. 
 
Önümüzde 2,5 aylık bir süre kaldığından konuyu ele alarak açıklamalarda bulunmayı tercih ettik. 
1. Elektronik tebligat 213 sayılı VUK 107/A maddesine göre tebliğe elverişli elektronik bir adres vasıtasıyla yapılabilir. 
2. Elektronik ortamda tebligat, muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen 5 (beş) inci günün sonunda yapılmış sayılır. 
3. VUK 456 sayılı tebliğin amacı; vergi dairelerince düzenlenen ve muhataplarına 213 sayılı Kanuna göre tebligatın elektronik ortamda nasıl yapılacağını açıklamaktadır.
4. Elektronik tebligat yapılacak kişi veya tüzel kişiler şunlardır:
 
a) Kurumlar vergisi mükellefleri
b) Ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunanlar (Kazançları basit usulde tespit edilenlerle gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçiler hariç)
c) İsteğe bağlı olarak kendilerine elektronik tebligat yapılmasını talep edenler
Kendisine elektronik ortamda tebliğ yapılabilecek olanlar, tebliğle belirlenen sürelerde bildirimde bulunarak elektronik tebligat adresi almak ve elektronik tebligat sistemini kullanmak zorundadır.
Bu mükelleflerin dışında kendilerine elektronik tebligat yapılmasını talep eden kişiler de sistemden isteğe bağlı olarak yararlanabileceklerdir.
 
5. Bildirim Yükümlülüğü ve Elektronik Tebligat Adresi Edinme
 
5.1. Kurumlar Vergisi Mükellefleri:
Bütün mükellefler 01.01.2016 tarihine kadar e-tebligat adresi alacaklardır. Bunun için tebliğ ekindeki elektronik tebligat talep bildirimini (Ek:1) bağlı oldukları vergi dairesine kanuni temsilci veya elektronik tebligat sistemi ile ilgili işlemleri yapmaya yönelik özel yetkili kişiler aracılığıyla bizzat teslim edeceklerdir. 
Yapılan başvurunun değerlendirilmesi sonucu, gerekli şartları taşıyan mükelleflere internet vergi dairesi kullanıcı kodu, parola ve şifresi verilecektir. Böylece bu mükellefler elektronik tebligat adresi edinmiş olacaklardır.
 
5.2. Gelir Vergisi Mükellefleri:
Gelir Vergisi mükellefleri de 01.01.2016 tarihine kadar tebliğ ekindeki elektronik tebligat talep bildirimini (Ek:2) bizzat, kendi vergi dairelerine vereceklerdir. 
İnternet vergi dairesini kullanarak elektronik ortamda bildirimde bulunan gelir vergisi mükelleflerine internet vergi dairesi kullanıcı kodu, parola ve şifresi verilmeyecek olup bu mükellefler sisteme her girişlerinde sistem tarafından kimlik doğrulaması yapılmak suretiyle elektronik tebligat sistemini kullanabileceklerdir.
Vergi dairesine bizzat veya vekili aracılığıyla başvuran gerçek kişi mükelleflerin başvuruları değerlendirilecek ve gerekli şartları taşıyan mükelleflere internet vergi dairesi kullanıcı kodu, parola ve şifresi verilecektir.
 
5.3. İsteğe Bağlı Olarak Elektronik Tebligat Yapılmasını Talep Edenler:
Zorunluluk kapsamına girmeyen ancak isteğe bağlı olarak kendilerine elektronik tebligat yapılmasını talep eden tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan teşekküller tebliğin (5.1) bölümünde açıklandığı şekilde katma değer vergisi veya gelir (stopaj) vergisi yönünden bağlı bulundukları vergi dairesi bulunarak sistemi kullanabileceklerdir. Gerçek kişiler ise tebliğin (5.2) bölümüne göre başvurarak sistemi kullanabileceklerdir. 
 
6.İnternet Vergi Dairesi Kullanıcı Kodu, Parola ve Şifresi Nasıl Teslim Alınacak?
Elektronik Tebligat Talep Bildirimi ile bildirimde bulunan mükelleflere vergi dairesince, müracaat anında sistemden üretilecek internet vergi dairesi kullanıcı kodu, parola ve şifreyi ihtiva eden kapalı bir zarf verilecektir. Şifre zarfının mükellefe veya yetki verilen kişiye tesliminde, ... Vergi Dairesi Başkanlığı/Müdürlüğünün... vergi kimlik numaralı mükellefi .....................ya Elektronik Tebligat Sistemi ve İnternet Vergi Dairesi işlemlerinde kullanmak için kullanıcı kodu, parola ve şifreyi ihtiva eden zarf, kapalı olarak teslim edilmiştir. şeklinde bir Teslim Tutanağı tanzim edilecek ve tutanak, mükellef veya noter vekaletnamesi ile yetkilendirilmiş kişi, müdür/vergi dairesi müdürü veya müdür yardımcısı tarafından tarih konularak imzalanacaktır. Tutanak ile Elektronik Tebligat Talep Bildiriminin birer örneği mükellefin dosyasında muhafaza edilecektir.
 
7) ÖNEMLİ BİR KONU: 
Önceden İnternet Vergi Dairesi Kullanıcı Kodu Ve Şifresi Bulunanlar Yeniden Şifre isteyecek mi?
Bunlar, EK1 formunda yer alan;Daha önceden internet Vergi Dairesi kullanıcı kodu ve şifrem bulunması nedeniyle, şifremi elektronik tebligat alma işlemlerinde de kullanmak istiyorum. kutucuğunu işaretlemeleri durumunda, aynı kullanıcı kodu ve şifreyi elektronik tebligat alma işlemlerinde de kullanacaklardır.
 
8) Elektronik tebligatın gönderilmesi ve muhatabına iletilmesi (5 gün içinde tebliğ edilmiş sayılacaktır.) 213 sayılı VUK hükümlerine göre tebliği gereken evrak (Örnek verirsek: vergi ceza ihbarnameleri, takdir komisyon kararları, ödeme emirleri ve benzeri hüküm ifade eden her türlü evrak ve yazı) elektronik imza ile imzalanacak ve vergi dairesi adına GİB tarafından muhatabın elektronik tebligat adresine iletilecektir. Elektronik tebligat sistemine internet vergi dairesi üzerinden erişilecektir. Elektronik imzalı tebliğ evrak, muhattabın elektronik ortamdaki adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda tebliğ edilmiş sayılacaktır.
 
9) Elektronik Tebligat Sisteminden hangi hallerde çıkılabilir?
İsteyen istediği zaman sistemden çıkamaz. Ancak:
a - Tüzel kişilerde ticaret sicil kaydının silinmesi (nevi değişikliği- birleşme halleri dahil)
b - Gerçek kişilerde ise ilgilinin ölümü veya gaipliğine karar verilmesi halinde sistemden çıkılabilir. 
 
9. Muhattabın sorumluluğu
 Muhattap;
 a) E-Tebligat Talep Bildirimini süresinde, tam ve doğru olarak vergi dairesine beyan etmekle,
 b) Beyan edilen bilgilerde değişiklik olursa önceden veya en geç değişiklik tarihinde vergi dairesine bildirmekle,
 c) E-Tebligat Talep Bildiriminde belirtilen tüm şartlara riayet etmekle,
 ç) Sistem kullanımına ilişkin olarak kendisine verilmiş olan kullanıcı kodu, parola ve şifre gibi bilgilerini korumakla, üçüncü kişilerle paylaşmamakla ve başkasına kullandırmamakla,
 d) Kullanıcı kodu, parola ve şifre gibi bilgilerin istenmeyen şekilde üçüncü kişilerin eline geçtiğini tespit ettiğinde derhal vergi dairesine bilgi vermekle yükümlüdür.
Yukarıda yer verilen sorumlulukların yerine getirilmemesinden doğacak hukuki sonuçlar muhatabın sorumluluğunda olup tüm bildirimler vergi dairesine ulaştığı anda sonuç doğurur.
 
9. Ceza Hükümleri
Elektronik tebligat sistemine girmesi zorunlu olanlardan bu Tebliğ ile getirilen yükümlülüklere uymayanlar için Kanunun 148, 149 ve mükerrer 257nci maddeleri uyarınca, Kanunun Mükerrer 355inci maddesindeki cezai müeyyide uygulanır. Ceza uygulaması sonrasında resen oluşturulan internet vergi dairesi kullanıcı kodu, parola ve şifresi gerçek kişilerde mükellefe, tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan teşekküllerde doğrudan kanuni temsilcisine tebliğ edilir ve elektronik tebligat adreslerine tebligat gönderimine başlanılır. Yazımızın buraya kadar olan kısmı 456 sayılı tebliğin, tebliğe sadık kalınarak açıklaması idi. Şimdi, konuyu biraz daha basit lisanla açıklayalım. 
 
1. Maliye Bakanlığı, vergi memurları veya posta ile size daha önce adresinize kağıt ortamında yaptıkları tebligatları, 01.01.2016 tarihinden itibaren internet vergi dairesi ve e-tebligat sistemi üzerinden yapacaktır. 
2. Bir daha kağıt ortamında tebligat yapılmayacaktır. Ancak isterse yapabilir. 
3. Her özel ve tüzel kişinin, şirketin yetkili kişisinin vergi dairesine 01.01.,2016 tarihine kadar, dolduracakları formlarla müracaat ederek kapalı zarf ile şifrelerini almaları şarttır. Formlarla beraber olan talebinize, yetki belgeleri, ticaret sicil gazetesi, vekaletname, imza sirküleri veya imza beyanları da eklenecektir. 
4. E-tebligat adresiniz verilince herhangi bir tebligat olup olmadığını sık sık kontrol etmelisiniz. Çünkü 5 gün içinde e-tebligat geçerli sayılacaktır. 
5. E-tebligat gönderildiğinde, mükellef talep ederse e-mail veya SMS ile de bilgi gönderilecektir. 
6. E-tebligat adresini 01.01.2016 tarihine kadar almadığınız takdirde 2015 yılı için geçerli olan ve 2016 yılında artacak olan aşağıda belirtilen özel usulsüzlük cezaları uygulanacaktır. 
a.Şirketler, birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı için 1300 TL; 
b.İkinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tesbit edilenler ve defter tutan çiftçiler için ise 660 TL,
c.Diğerlerine 330 TL özel usulsüzlük cezası uygulanacaktır. 
 
 
İBRAHİM HALİL AKMAN  
SMMM ODA BAŞKANI
5 Kasım 2015, Perşembe
ŞANLIURFA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI
Atatürk Bulvarı Ahmet Bahçivan İş Merkezi Kat:8 Merkez/Şanlıurfa
Telefon: 0 414 215 08 28 | E-Posta: info@sanliurfasmmmo.org.tr