Haber & Duyurular
Anasayfa / Haber & Duyurular
VUK 454 SERİ NOLU GENEL TEBLİĞİ

DUYURU 11 08 2015

E FATURA VE E DEFTER KULLANIM KAPSAMINI GENİŞLETEN VERGİ USUL
 
KANUNU GENEL TEBLİĞİ 454c
 
Bilindiği gibi elektronik defter tutmak zorunda olanlar ile elektronik fatura kullanmak zorunda olanlar 
 
421 sıra numaralı tebliğ ile belirlenmişti. Bu kez 454 sıra numaralı VUK Genel Tebliği ile kapsam 
 
genişletildi ve çok sayıda mükellef kapsama girdi. Bu hafta Geçici Vergi haftası ve meslek mensupları 
 
oldukça yoğun bir hafta geçirecekler. Ancak, Geçici Vergiden hemen sonra 454 nolu VUK Genel 
 
Tebliği ile kapsama giren mükelleflerin e-defter e-fatura konusu ilgilenmeleri faydalarına olacaktır. Aksi 
 
türlü sene sonuna doğru ciddi sıkışıklıklar yaşanabilir.
 
 
454 numaralı VUK Tebliğine göre, 421 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile zorunluluk 
 
getirilen mükelleflere ilave olarak aşağıda sayılan mükelleflere elektronik defter tutma ve e-fatura 
 
uygulamasına geçme zorunluluğu getirilmiştir.
 
 
a) 2014 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı 10 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler.
 
b) 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli I sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. 
 
faaliyetleri nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)'ndan lisans alan mükellefler. Bayilik 
 
lisansı olanlar, münhasıran bu lisansa sahip olmaları nedeniyle bu bent kapsamında 
 
değerlendirilmeyecektir.
 
 
c) Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli III sayılı listedeki malları imal, inşa ve ithal eden mükellefler.
 
 
Buna göre;
 
 
1-2014 hesap döneminde brüt satış hasılatı 10 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler 1/1/2016 tarihinden 
 
itibaren, 2015 veya müteakip hesap dönemlerinde sağlayan mükellefler ise ilgili hesap dönemine 
 
ilişkin gelir/kurumlar vergisi beyannamesinin verileceği tarihi takip eden hesap döneminin başından 
 
itibaren elektronik fatura ve elektronik defter uygulamasına geçilmek zorundadır. Vurgulamak gerekir 
 
ki, burada brüt satış hasılatı dışında herhangi bir şart aranmamaktadır. 421 numaralı Tebliğdeki gibi 
 
ekstra şartlar bulunmamaktadır.
 
 
Örneğin, 2015 yılında brüt satış hasılatı 10 Milyon TL’yi aşıyor ise 1/1/2017 tarihinden itibaren 
 
elektronik fatura ve elektronik defter uygulamasına geçilecektir. İzleyen yıllar için de aynı durum 
 
geçerli olacaktır.
 
 
2- (b) ve (c) bentlerinde sayılanlardan 20.06.2015 tarihinden önce lisans alan veya mükellefiyet tesis 
 
ettirenler 1/1/2016 tarihinden itibaren, 20.06.2015 tarihinden sonra lisans alan veya mükellefiyet tesis 
 
ettirenler ise, lisans aldıkları ya da mükellefiyet tesis ettirdikleri tarihi izleyen hesap döneminin 
 
başından itibaren elektronik fatura ve elektronik defter uygulamasına geçmek zorundadır. 
 
(b) ve (c) bentlerinde sayılan mükelleflerde ise brüt satış rakamının 10 Milyon TL’yi aşma şartı da 
 
aranmamaktadır. 
 
 
Bununla birlikte, lisans ya da mükellefiyet tesis tarihi ile izleyen hesap dönemi arasındaki sürenin üç 
 
aydan kısa olması halinde isteyen mükellefler bir sonraki hesap döneminin başından itibaren 
 
elektronik defter tutabilecekler ve e-Fatura uygulamasına geçebileceklerdir.
 
 
10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli cetvellerde yer alan 
 
idare, kurum ve kuruluşlar ile iktisadi kamu kuruluşlarının 454 numaralı VUK Tebliği kapsamında 
 
elektronik fatura uygulamasına geçme ve elektronik defter tutma zorunluluğu bulunmamaktadır.
 
Elektronik fatura ve elektronik defter uygulamasına geçme zorunluluğu getirilen mükellefler; tam 
 
bölünme, birleşme (devralma şeklinde birleşme ve yeni kuruluş şeklinde birleşme) veya tür (nev'i) 
 
değişikliğine gitmeleri halinde devrolunan veya birleşilen tüzel kişi mükellefler ile tam bölünme veya tür 
 
(nev'i) değişikliği sonucunda ortaya çıkan yeni tüzel kişi mükellefler de e-Fatura uygulamasına geçmek 
 
ve elektronik defter tutmak zorundadır. Bu durumda uygulamalara geçme süresi hiçbir koşulda işlemin 
 
ticaret siciline tescil tarihini izleyen ayın başından itibaren 3 ayı geçemez.
 
 
E-defter e-fatura uygulamasının genişlemesi hem mükellefler bakımından birçok kolaylık getirirken 
 
hem de Gelir İdaresi bakımından verileri elde etme ve kontrollerini yapma bakımından oldukça 
 
önemlidir. Gelir idaresi hatalı işlem yapan mükellefler ile riskli gördüğü mükellefleri rahatlıkla tespit 
 
edebilecek ve incelemeye alabilecektir. Hatta sektör bazında objektif kriterler belirleyerek kriterlere 
 
uymayan mükellefleri ayırabilecektir. Bu da daha adil bir vergi sistemi için olması gereken bir 
 
uygulamadır.
 
 
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/06/20150620-18.htm
11 Ağustos 2015, Salı
ŞANLIURFA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI
Atatürk Bulvarı Ahmet Bahçivan İş Merkezi Kat:8 Merkez/Şanlıurfa
Telefon: 0 414 215 08 28 | E-Posta: info@sanliurfasmmmo.org.tr