TESMER
Anasayfa / TESMER / TESMER Hakkında
TESMER Hakkında

TESMER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği TÜRMOB tarafından 1993’te faaliyete geçirilen Temel Eğitim Staj Merkezi TESMER, meslek mensuplarına ve meslek mensubu adaylarına yönelik eğitim hizmetlerinin verildiği bir sürekli eğitim merkezidir.


TESMER HER İLDE YANINIZDA

TESMER tarafından üretilen projelerin eksiksiz uygulanabilmesi ve amaçlarının yerine getirebilmesi düşüncesiyle, pek çok ilde TESMER Şubeleri kurulmuştur. Şube bulunmayan illerdeki hizmetler ise odalar tarafından verilmektedir.

İllerdeki TESMER şubeleri ile odalar, merkez tarafından hazırlanan projelerin uygulanmasında önemli ve etkin rol oynamakta, bu anlamda odaların işlevselliği daha da artmaktadır.


TESMER; MESLEKİ EĞİTİMİN ÖNCÜSÜ

TESMER, ülkemizdeki genel eğitim sisteminde yaşanan yetersizlik ve nitelik sorunları karşısında ortaya koyduğu ve Türkiye’de bir ilk olan eğitim sistemiyle, meslek adaylarının temel bilgilerindeki eksiklikleri tamamlamakta ve meslek mensuplarının sahip oldukları bilgileri sürekli olarak güncel tutmalarına ve mesleki gelişimlerine yardımcı olmaktadır.

Bu amaçla da “Staj, Eğitim, Sınavlar ve Projeler” başlıkları altında faaliyetler gerçekleştirmektedir.

Meslek adayları öncelikle, “Staja Başlama Değerlendirmesi” sınavında başarılı olmak zorundadırlar. Sınavda başarılı olanlara mesleğin icrasına ilişkin tüm konular süreç boyunca, stajlarını yapmakta oldukları yerlerde öğretilir.

Meslek adayları bu süreçte TESMER tarafından Türkiye’de ilk kez gerçekleştirilen bir uygulamayla “Stajyerlerin Zorunlu Eğitimi” programına tabi tutulmaktadırlar.


EĞİTİME TESMER DAMGASI

TESMER, Mesleğin dünyadaki yeniliklere paralel olarak geliştirilmesi yönünde ”Yaygın Mesleki Eğitim, Sürekli Mesleki Eğitim ve Hizmet İçi Eğitim“ başlıkları altında faaliyetler gerçekleştirmektedir

TESMER, Meslek aday ve mensuplarına, günün koşullarına uygun yeni bilgi ve becerileri kazandırmak, disiplin ve etik sahibi olmalarını sağlamak amacıyla, eğitmen ve materyal desteği sağlayarak, ”Stajyer Toplantıları, Sınava Hazırlık Eğitimleri ve Diğer Mesleki Eğitim Faaliyetleri” başlıklarıyla eğitim programları düzenlemektedir.

TESMER, meslek sınavlarına hazırlık kursları düzenleyen odalara içerik ve öğretim elemanlarının sağlanması aşamalarında destek sağlamaktadır.

Bu kursların stajyerler için eğitimin yanı sıra en önemli avantajlarından biri de belirlenen ölçütler çerçevesinde staj süresinden sayılmasıdır.


TESMER'DEN İNTERAKTİF DERS

TESMER tarafından, web+CD tabanlı olarak sınavlara hazırlık amacıyla Türkiye geneline doğrudan hitap eden “SMMM Mesleki Yeterlik Sınavlarına Hazırlık İnteraktif Eğitim Seti ile Staja Başlama Sınavlarına Hazırlık İnteraktif Eğitim Seti hazırlanmış ve kullanıma sunulmuştur.

Staja Başlama Sınavlarına Hazırlık İnteraktif Eğitim Seti, meslek adaylarının eğitimlerine bağlı olarak lise, ön lisans ve lisans mezunları için olmak üzere üç ayrı düzeyde hazırlanmıştır.

Setlerde, ders notları ve soru bankası internet üzerinden TESMER bilgi bankasına bağlanılarak güncellenebilmektedir. Ayrıca meslek adaylarının eğitim süreçleri ile her dersin ardından uygulanabilen sınavları, sonuçları ve başarı puanları anında meslek odaları, şubeler ve TESMER’de bir veri tabanında izlenebilmektedir.

Ayrıca setlerin kullanımında yaşanabilecek sorunlar da, TESMER’de oluşturulan destek birimi tarafından kısa sürede giderilebilmektedirler.


YAŞAM BOYU ÖĞRENİM

SÜREKLİ MESLEKİ EĞİTİM

Teknik mesleki eğitimin yanı sıra; meslek etiği ve kültürünün oluşturulması anlayışıyla da hareket eden TESMER, “ Sürekli Mesleki Eğitim “ çalışmalarıyla meslek aday ve mensuplarının yeteneklerinin korunması, geliştirilmesi, hizmete yatkınlıkları ile verimliliğin arttırılması ve üst unvanlara hazırlanmaları için planlı ve programlı eğitimler gerçekleştirilmektedir.

TESMER, sürekli mesleki eğitimin çok daha etkin olabilmesi için kaçınılmaz olan, Elektronik Ortamda Uzaktan Sürekli Eğitim e-Use programını uygulamaya koymuştur.


EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ

UZAKTAN SÜREKLİ EĞİTİM (e-USE)

e-Use, TESMER’in Türkiye’de ve dünyanın pek çok ülkesinde eşi bulunmayan bir organizasyon ve kurgulamayla hayata geçirdiği uzaktan eğitim projesi olarak farklı mekânlardaki öğrenci, öğretmen ve öğretim materyallerinin iletişim teknolojileri aracılığıyla bir araya getirildiği kurumsal bir eğitim faaliyetidir.

Zamandan ve mekândan bağımsız yapılabilen E-USE ile Türkiye’de bir ilk gerçekleşmekte ve eğitimde fırsat eşitliği sağlanmaktadır.

e-USE programı:

  • Stajyerlerin Zorunlu Eğitimi
  • Sürekli Eğitici Eğitimi
  • Zorunlu Mesleki Eğitim

alt programlarından oluşmaktadır.


EĞİTİMDE DÖNÜM NOKTASI

STAJYERLERİN ZORUNLU EĞİTİMİ

Meslek adayları, bu sistemle staj süresi sonunda bilgilerindeki eksiklikleri önemli ölçüde gidermekte ve mesleki anlamda güncel konular ile gelişmeleri izleme olanağına sahip olmaktadırlar.

Bu programda kullanılan teknoloji, TESMER’e her bir stajyerin hangi dersi ne kadar izlemiş olduğunu, sınavlarda başarılı olup olmadığını izleme ve performansını değerlendirme olanağı vermektedir.

Sistem uyarınca stajyerler, kendilerine gönderilen CD’lerde yer alan tüm dersleri izlemeleri ve her ders sonundaki test sınavında başarılı olmaları durumunda bir sonraki ders CD’sine geçebilmektedir. Test sınavlarında sorulan sorular, TESMER bünyesinde bulunan merkezi soru bankasından sağlanmaktadır.


EĞİTİME YENİ BOYUT

SÜREKLİ EĞİTİCİ EĞİTİMİ

Meslek mensuplarının sürekli eğitiminde görev alacak bir eğitici ordusu yetiştirmenin amaçlandığı bu programda, tüm meslek mensuplarının sürekli mesleki eğitim uygulamasına geçtiklerinde doğrudan ve hızlı olarak ulaşabilecekleri bir eğitim portalının oluşturulması, doğru ve güncel bilgilerin uzaktan eğitim yöntemiyle sunulması da hedeflenmektedir.

2007 yılında başlayan programda;

  • Odalar tarafından belirlenen eğitici adaylarına mesleğin gereklerini karşılayacak alan bilgisi içerikli, eğitmen vasfı kazandıracak dersler verilmektedir.
  • Eğitimlere ilişkin ses ve görüntü kayıtları ile diğer materyaller internet ortamında ulaşılabilir duruma getirilmektedir.
  • TESMER’de bir kayıt stüdyosu kurularak eğitim kapsamında ele alınan derslere ve güncel mesleki gelişmelere ilişkin video çekimleri gerçekleştirilmekte ve internet üzerinden yayınlanmaktadır.
  • İnternet sayfasının, eğitici adaylarını ve sürekli mesleki eğitime katılacak tüm meslek mensuplarını izleme fonksiyonunu da sağlayacak bir veri tabanına dönüştürülmesi amacıyla teknik altyapı oluşturulmuştur.

MESLEK MENSUPLARINA YENİLENME FIRSATI

ZORUNLU MESLEKİ EĞİTİM

Gerek yüz yüze, gerekse uzaktan eğitim tekniklerinden yararlanılarak; hem isteğe bağlı hem de zorunlu eğitim faaliyetleri kullanılarak meslek mensuplarının çağın gereklerine ve beklentilerine uygun, yetkin, donanımlı ve dünya genelinde hizmet sunabilecek niteliklerle faaliyette bulunmaları TESMER’in öncelikli hedefi olmaya devam etmektedir.

TESMER yaygın eğitim, sürekli eğitim ve hizmet içi eğitim programlarında kullanılan materyallerine ek olarak; meslek mensupları ve meslek mensubu adaylarının ihtiyaçlarına yönelik yayınlar da hazırlanmaktadır. Bugüne kadar TESMER tarafından yayınlanmış olan pek çok kitap ilgililerin hizmetine sunulmuştur.

TESMER tarafından uygulanan Staja Başlama Değerlendirmesi, Serbest Muhasebecilik Staj Ara Dönem ve Bitirme Değerlendirmeleri, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavı ve Yeminli Mali Müşavirlik Sınavları ile mesleki kalitenin arttırılması sağlanmaktadır.

Sınav güvenilirlik ve tarafsızlık açısından, TESMER Başkanlığı ve Ankara Üniversitesi işbirliğinde belirlenen illerde test usulü ile merkezi sistemle yapılmaktadır.

İNTERNET İLE STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRME SINAVLARI

Stajyerlerin Zorunlu Eğitimi programı kapsamındaki Staj Ara Dönem Değerlendirmeleri sınavı, TESMER tarafından internet üzerinden ve eş zamanlı olarak yapılmaktadır.


TESMER’İN EN ÖNEMLİ İLKESİ

MESLEK MENSUBUNA GÜVEN…

Çalışmalarında bireye güveni esas alan TESMER, henüz mesleğe ilk adımını atmış olan meslek adaylarına olan güvenin bir göstergesi olarak, internet üzerinden gerçekleştirilen sınavın adayların kendilerini rahat hissettikleri herhangi bir ortamda gerçekleştirilmesine imkân tanımıştır.

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir adaylarının yeterliliklerinin ölçülmesi için yapılan sınavlar; adaylar için genel ve özel şartlar ile mesleğin gerektirdiği diğer nitelikler göz önüne alınarak, oluşturulan sınav komisyonu tarafından yapılmaktadır.

Sınava girecek adaylar stajlarının bitiminde TESMER Şubeleri’ne veya Odalara; Yeminli Mali Müşavirlik sınavına girecek adaylar ise bağlı bulundukları Oda’ya veya TESMER’e başvurularını yapabilmektedirler. Başvurular TESMER tarafından incelenmekte ve sınava girmeye hak kazananlar internet yolu ile duyurulmaktadır.


TESMER’DEN GELECEĞE YATIRIM

TESMER OTOMASYON SİSTEMİ

TESMER’in temel faaliyetlerinin bilgi teknolojileri kullanılarak optimize edilmiş halde efektif çalışmasını sağlayacak bir sistem olan TEOS,

Türkiye’deki tüm meslek birimlerinin TESMER ile internet yoluyla veri transferi yaparak çalışmaların daha etkin yürütülmesini sağlayacaktır.

TEOS yapı olarak; Staj İşlemleri, Gelen Giden Evrak – Arşiv, Öğrenci İşleri, Sınav İşlemleri, Sempozyumlar, Eğitim Organizasyonları, Güvenlik İşlemleri, Stok, e-USE, Banka İlişkileri, TÜRMOB ile Elektronik Veri Değişimi, Stüdyo Toplantı Organizasyonu, SMS ile Bilgi Gönderimi, Web Sayfalarının Yönetimi, Muhasebe, LUCA ile Elektronik Veri Değişimi, Personel Devam Takip Çizelgesi ve TESMER Oda Entegrasyonu fonksiyonlarını yerine getirecek şekilde planlanmış ve analiz safhası tamamlanmıştır.

ŞANLIURFA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI
Atatürk Bulvarı Ahmet Bahçivan İş Merkezi Kat:8 Merkez/Şanlıurfa
Telefon: 0 414 215 08 28 | E-Posta: info@sanliurfasmmmo.org.tr