TEVSİK ZORUNLULUĞU 7.000 TL'YE İNDİ

  30.12.2015

Duyuru 30 12 2015
 

Maliye Bakanlığının 24.12.2015 tarih ve 29572 sayılı Resmi Gazetede yayımladığı 459 sayılı Vergi Usul Kanunu genel tebliği, önceki yıllarda 8.000 TL olan bankadan ödeme ve tevsik zorunluluğu sınırını 7. 000 TL ? na indirmiştir. 
Vergi kanunlarının vergiyi bağladıkları olayı, belli kurumların kayıt ve belgeleri yardımıyla tespit etmek ve böylece kayıt dışılığı önlemek amacı doğrultusunda tahsilat ve ödemelerde tevsik zorunluluğu getirilmesi Maliye Bakanlığının görevleri arasındadır.
Yazımızda aracı finansal kurum kelimesi banka ve benzeri kurumları kapsamaktadır.
Devlet, bütün işlemlerin bankadan geçmesi için bir adım daha atmış ve hem ödeme sınırını aşağı çekmiş ve daha önce tereddüt duyulan bazı konuları da açıklığa kavuşturmuştur. 

TEVSİK ZORUNLULUĞUNUN KAPSAMI VE TUTARI

Tevsik zorunluluğu kapsamında olanların, kendi aralarında ve tevsik zorunluluğu kapsamında olmayanlarla yapacakları, 7.000 TL nı aşan her türlü tahsilat ve ödemelerini aracı finansal kurumlar kanalıyla yapmaları ve bu tahsilat ve ödemeleri söz konusu kurumlarca düzenlenen belgeler ile tevsik etmeleri zorunludur.
Bu kapsamda örneğin; Yapılan tahsilat ve ödemelerden
- Her türlü mal teslimi veya hizmet ifasına ait olanlar
- Avans, depozito, pey akçesi gibi olanlar,
- İşletmelerin kendi ortakları ve/veya diğer gerçek ve tüzel kişilerle yaptığı her türlü tahsilat ve ödemelerin belirlenen 7.000 TL. tutarını aşması durumunda, aracı finansal kurumlar kanalıyla yapılması ve bu işlemlerin söz konusu kurumlarca düzenlenen belgeler ile tevsik edilmesi zorunludur.
1. Aynı günde aynı kişi veya kurumlarla yapılan işlemler
Aynı günde aynı kişi veya kurumlarla yapılan işlemlerin toplam tutarının 7.000 TL lık sınırı aşması durumunda, işlemlerin her biri işlem bazında 7.000 TL nın altında kalsa bile, aştığı işlemden itibaren olan tahsilat ve ödemelerin de aracı finansal kurumlar aracılığıyla yapılması zorunludur. Örnek: Tevsik zorunluluğu kapsamında olan (A) A.Ş., aynı gün içerisinde (B) Ltd. Şti.nden sırasıyla 1.000 TL, 3.000 TL, 3.500 TL ve 500 TL tutarında ayrı ayrı mal alımları gerçekleştirmiştir. Tevsik zorunluluğu kapsamında olan (A) A.Ş.nin (B) Ltd. Şti.nden aynı günde yaptığı mal alımları toplamı 3.500 TLlık alımla 7.000 TL lık haddi aştığından, son iki işleme ait tahsilat ve ödemelerin tevsik zorunluluğu kapsamında aracı finansal kurumlar kanalıyla yapılması gerekmektedir. Söz konusu tahsilat ve ödemelerde tevsik zorunluluğuna uyulmaması durumunda (A) A.Ş. ile (B) Ltd. Şti.ne ayrı ayrı ceza uygulanacaktır.
2. Kısım kısım yapılan tahsilat ve ödemeler
Tahsilat ve ödemeye konu işlem tutarının tevsik zorunluluğu kapsamındaki 7.000 TL lık sınırı aşması halinde, bedelin farklı tarihlerde kısım kısım ödenmesinde işlemin toplam tutarı dikkate alınacak ve her bir tahsilat ve ödeme, tevsik zorunluluğu kapsamında aracı finansal kurumlar kanalıyla gerçekleştirilecektir. Örnek: Serbest meslek erbabı (C), (D) A.Ş.ye bir yıl süreyle vereceği hizmet karşılığında 12.000 TL alacaktır. Aralarındaki anlaşma gereği (D) A.Ş., hizmet bedelini 1.000 TL lık taksitler halinde ödeyecektir. Bu durumda serbest meslek makbuzunun, taksitlerin ödendiği tarihlerde 1.000 TL üzerinden düzenlenmesi tevsik zorunluluğunu ortadan kaldırmayacak, sözleşmenin toplam tutarı belirlenen haddi aştığından kısım kısım yapılan her bir tahsilat ve ödeme de aracı finansal kurumlar kanalıyla tevsik edilecektir. Söz konusu tahsilat ve ödemelerde tevsik zorunluluğuna uyulmaması durumunda serbest meslek erbabı (C) ile (D) A.Ş.ye ayrı ayrı ceza uygulanacaktır.

KAPSAMDA OLMAYAN TAHSİLAT VE ÖDEMELER

Aşağıdaki tahsilat ve ödemelerin banka kanalı ile yapılması zorunlu değildir:
a) 5018 sayılı kanunda yer alan merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile bunlara ait döner sermaye işletmelerinin işlemlerine ait olanlar,
b) 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununda tanımlanan sermaye piyasası aracı kurumlarında yapılan işlemlere ait olanlar,
c) 89/14391 sayılı TPKK Hakkında 32 Sayılı Kararda tanımlanan yetkili döviz müesseselerinin yapacakları döviz alım satım işlemlerine ait olanlar,
ç) Tapu Sicil Müdürlüklerinde gerçekleştirilen işlemlere ait olanlar,
d) Noterlerde gerçekleştirilen işlemlere ait olanlar,
e) 5018 sayılı Kanunda yer alan merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri, il özel idareleri, belediyeler ile bunların teşkil ettikleri birlikler, kanunla kurulan diğer kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına ait veya tabi olan veyahut bunlar tarafından kurulan ve işletilen müesseseler ile döner sermayeli kuruluşlar veya bunlara ait veya tabi diğer müesseseler tarafından yapılan ihale işlemlerine ilişkin yatırılması gereken teminat tutarlarına ait olanların aracı finansal kurumlar kanalıyla yapılması zorunlu değildir.

DİĞER HUSUSLAR

Tebliğ kapsamında aracı finansal kurumlar kanalıyla yapılması zorunlu bulunan tahsilat ve ödemelerin bu kurumlarca mevzuatlarına göre düzenlenen belgelerle (dekont, hesap bildirim cetveli, alındı vb.) tevsiki zorunludur. Ayrıca bu işlemler sebebiyle Vergi Usul Kanununda belirtilen belgeler de tabii ki düzenlenmek zorundadır.

CEZA UYGULAMASI

Tahsilat ve ödemelerin aracı finansal kurumlar kanalıyla yapılması zorunluluğuna uyulmaması durumunda ilgililere VUK daki cezalar uygulanacaktır.

YÜRÜRLÜK

Söz konusu Tebliğ 1/1/2016 tarihinde yürürlüğe girecektir, buna göre sanayici, iş adamları, muhasebeci ve müşavirler tahsilat ve ödemelerinde 7.000 TL lık sınıra uymak zorundadır.

 

 

                                                                                                                                    İbrahim Halil AKMAN
Şanlıurfa SMMM Odası Başkanı

Foto Galeri